Reglamenti un kārtības

SKOLAS DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE IEKŠĒJIE DOKUMENTI

 • Skolas nolikums.

 • Skolas pedagoģiskās padomes reglaments.

 • Skolas padomes reglaments.

 • Skolēnu domes reglaments.

 • Skolas bibliotēkas reglaments.

 • Metodiskā darba kārtība.

 • Skolēnu pētniecisko un projekta darbu plānošanas, organizēšanas un izstrādes kārtība.

 • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

 • Mājas darbu organizēšanas kārtība.

 • Referātu izstrādāšanas kārtība.

 • Kārtība par rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu.

 • Kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām.

 • Kārtība par atbalstu skolēniem mācību sasniegumu plānošanā un uzlabošanā.

 • Kārtība par labāko skolēnu un skolotāju godināšanu.

 

Ar skolas darbību reglamentējošiem iekšējiem dokumentiem ir iespēja iepazīties pie skolas vadības vai klases audzinātāja.