Valsts pārbaudes darbi

Norises laiki 2023./2024. mācību gadā

Pēc MK noteikumi Nr. 314, 2023. gada 20. jūnijā, “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”

MONITORINGA DARBI 6. un 9. klasē

6. klasē  Monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā  (laiks tiks precizēts).

9. klasē  Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs (laiks tiks precizēts).

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBI  9. klasē

Centralizētie eksāmeni notiek:

  • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
  • Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
  • Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

 

  • 9. klases centralizēto eksāmenu rezultāti un elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2024. gada 20. jūnijā.
  • Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2023./2024. mācību gadā – 15 % no maksimāli iespējamā vērtējuma.

 

Informācijai: https://www.niid.lv/parbaudes_darbi_visp_2023