Atbalsta biedrība

Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība tika dibināta 2007. gadā ar sekojošiem mērķiem:

 • sekmēt skolas un ģimenes sadarbību;
 • piesaistīt projektu un ziedojumu līdzekļus skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un attīstīšanai.
 • 14 gadu pastāvēšanas laikā biedrības mērķi ir paplašinājušies, un tā  kopš 2020. gada augusta ir kļuvusi par Sabiedriskā labuma organizāciju:
  1. paplašināt Liepājas Katoļu pamatskolas darbības ietvarus, lai sniegtu nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, kas vērsta uz labdarību, veicot sabiedriskā labuma darbību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, sadarbojoties ar pašvaldību NVO un citām organizācijām;
  2. veicināt Biedrības biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību, kā arī vecāku un skolas partnerību mācību un audzināšanas jautājumu risināšanā.
  3. izteikt savus priekšlikumus Skolas darbības uzlabošanai un popularizēšanai sabiedrībā;
  4. veicināt skolēnu un vecāku līdzdalību sabiedrībai svarīgu norišu iedzīvināšanā skolas dzīvē, kā arī vecāku izglītošanu;
  5. izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus, kas veicinātu skolas un sabiedrības attīstību, sadarbojoties ar Liepājas Katoļu pamatskolas vadību, pedagogiem un skolēniem, ar Liepājas Domi un citu pašvaldību iestādēm un organizācijām;
  6. veicināt Liepājas Katoļu pamatskolas dalību projektos, lai piesaistītu līdzekļus skolas attīstībai, modernizācijai, inovatīvas mācību vides nodrošināšanai, tādējādi veidojot atbildīgu sabiedrības locekli – skolēnu un skolotāju;
  7. veicināt jauniešu neformālās izglītības iespējas, atbalstīt brīvprātīgo darbu, iniciatīvas, līdzdalību, vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas un citu programmu realizāciju;
  8. atbalstīt iespēju robežās materiāli un finansiāli pasniedzēju profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu, labāko skolēnu, olimpiāžu, konkursu un citu uzvarētāju apbalvošanu.

Valdes priekšsēdētājs:

 • Erlands Lazdāns

 

Atbalsta biedrības rekvizīti:

Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība
Reģ. nr. 40008116941
Raiņa iela 5, Liepāja, LV 3401
Swedbank AS
HABALV22
LV06HABA0551017844805

Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, ziedojot Jūs saņemsiet nodokļu atlaides!