Par skolu

Izglītības iestādi raksturojošie rādītāji  

 • Liepājas Katoļu pamatskola ir privāta mācību iestāde, skolas dibinātājs – Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze.
 • Savas darbības gados Liepājas Katoļu pamatskola (dibināta 1994. gadā)  ir  apliecinājusi savu vietu Liepājas valstspilsētas  izglītības telpas daudzveidībā. 
 • Skola atrodas pašā pilsētas centrā, Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāles pakājē, Peldu ielā 17. Svētais Jāzeps, visu ģimeņu sargātājs,  ir arī skolas aizbildnis.
 • Skola piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu pamatizglītību. Skola īsteno valsts pamatizglītības programmu. (pamatizglītības programmas (21011111) licence Nr. AP_4611, 28.11.2023.-27.11.2029, izglītības iestādes akreditācija  Nr. AI_3593, 28.11.2023.-27.11.2029)
 • Skolēnu mācību sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos ir līdzvērtīgi vai augstāki kā vidēji valstī, un pārsvarā tie ir atbilstīgi audzēkņu spējām. Savas zināšanas, prasmes un talantus skolas audzēkņi apliecina mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, gūstot godalgotas vietas un atzinību gan pilsētā, gan valstī.
 • Skolas darbība balstās kristīgajās patiesībās un vērtībās, kas veidojušas Eiropas  kontinenta identitāti, sabiedrības un kultūras pamatu. Tā ir vienīgā pamatskola pilsētā, kur bērni iepazīst kristīgu pasaules uzskatu. Audzēkņi mācās apjaust cilvēka dzīves garīgo dimensiju, domāt par to un meklēt savas atbildes.
 • Mūsu vērtību izpratne cieši saistīta ar Bībeles 10 baušļiem, kas ir arī visas rietumu civilizācijas morāles ceļrādis.
 • Skola rūpējas par audzēkņu drošību un veselību. Skola ir iekļauta nacionālā veselību veicinošo skolu tīklā un ieguvusi statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.
 • Pie mums valda savstarpēja cieņa, mēs mācāmies vairot labo un izvēlamies pozitīvu  attieksmi pret  pasauli un apkārtējiem. 
 • Skola ir neliela, te mācās vairāk kā 160 skolēni, kas cits citu pazīst un uzskata par draugiem. Skolēnu skaits ik gadu palielinās. Skolā tiek uzņemti dažādu konfesiju ģimeņu bērni, kā arī  bērni bez konfesionālas piederības. Skolā mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām un bērni invalīdi. 
 • Pie mums mācās dažādu nacionalitāšu bērni, bet mācību valoda skolā ir latviešu valoda.
 • Skolēnu dažādība nosaka, ka svarīgs mācību satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujoša izglītība. Tādēļ skolā tiek iedzīvinātas iekļaujošas vērtības, uzskati un attieksmes, tiek veidota izpratne par iekļaujošu kultūru sabiedrībā. 
 • Maksimālais  izglītojamo skaita slieksnis klasē  18, kas nodrošina iespēju gan sadarbībai, gan individualizētam un personalizētam mācību procesam.
 • Skolēniem ir plašas iespējas apgūt demokrātijas un pašpārvaldes pamatus, paust iniciatīvu un apliecināt talantus, iesaistoties skolēnu domes darbā un īstenojot pašu veidotos projektus skolas dzīvē.
 • Lai risinātu telpu trūkumu, kas veidojies augošā pieprasījuma dēļ, un   radītu mūsdienīgu un iekļaujošu fizisko vidi mācībām, kas celtu piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, uzsākts jaunas skolas ēkas celtniecības process.  Šobrīd skola mitinās pagaidu mājvietā Raiņa ielā 5 – slavenā Liepājas arhitekta P. M. Berči celtajā skolas ēkā, kam raksturīgs savs šarms un vēstures elpa. 
 • Skolu veido noturīgs un profesionāls pedagogu kolektīvs, kas ir allaž gatavs mācīties un mainīties.  Pedagogiem izdevies veiksmīgi  pārvarēt  gan jaunā mācību satura ieviešanas, gan covid-19 pandēmijas radītos  izaicinājumus un atklāt  jaunas iespējas skolēniem, kā, mācoties attālināti, iespējams darīt to kopā un pārliecināties par ieguvumiem.
 • Šobrīd pedagogu sastāvā notiek pakāpeniska paaudžu maiņa – darbu uzsāk talantīgi, enerģiski un apņēmīgi jaunie pedagogi, kas skolā ienes savu dzirksti un aizrautību, tādēļ tiek veicināta pedagogu sadarbība, mācīšanās citam no cita un pedagogu – mentoru darbība, tiek audzināti  jauni līderi un stiprināts skolotāju komandas darbs.
 • Skolā pieejami logopēda pakalpojumi un tiek meklētas iespējas paplašināt  atbalsta komandu, kas īstenotu plašāku izglītojamo vajadzību apzināšanu un atbalstu. 
 • Skola pastāv ciešā partnerībā ar vecākiem. Vienota skolas un ģimenes izpratne par mācību un audzināšanas darba prioritātēm un sadarbība to īstenošanā ir panākumu pamats.
 • Vecāku un vecvecāku ieinteresētība un iniciatīvas Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrības īstenotajos projektos ir svarīgas skolas attīstībā un izaugsmē. Skolas vecāki veido telpu savstarpējai sadarbībai, sarunām un tālākizglītībai, lai labāk saprastu savus bērnus un veiksmīgāk sniegtu atbalstu, audzinot stiprus, veselus un par savu varēšanu pārliecinātus nākamos Latvijas pilsoņus.

 

Skolas īpašais piedāvājums

 • Kristīgā mācība  no 1. līdz 9. klasei, kur skolēni gūst izpratni par bibliskām vērtībām, mācās atšķirt labo no ļaunā cilvēku rīcībā, mācās veidot sarunu ar Dievu – izteikt savas lūgšanas un pateicību.
 • Kolektīvā muzicēšana – zvanu spēle (1.-3. klasē), kur skolēni, bez muzicēšanas prasmju apguves mācās arī ieklausīties cits citā un sadarboties. Šajās stundās iegūtās prasmes lieti noder matemātikas dziļākai izpratnei. 
 • Programma LASĪTPRASME + LASĪTPRIEKS = PANĀKUMI (integrēta latviešu valodas, literatūras un bibliotekārajās mācību stundās 1.-9. klasē) jau ilgstoši ar labām sekmēm tiek īstenota skolā, jo laba lasītprasme mūsdienās ir  pamats veiksmīgām mācībām visa mūža garumā. Šobrīd uzsākts darbs pie vienotas  tekstpratības veicināšanas sistēmas izveides visu mācību priekšmetu stundās.
 • Pētniecība. Skolēnu pētniecisko prasmju veidošana dažādu mācību priekšmetu stundās (1.-6. klasē), individuālo pētniecisko darbu izstrāde (7.-9. klasē), kur audzēkņi stiprina ne vien savas pētnieciskās, bet arī pašvadītas mācīšanās prasmes, apliecina savu prasmi veidot publisku runu, uzstāties un pārliecinoši aizstāvēt savu darbu.
 • Zaļā skola (4.-8. klase), kur tiek pilnveidotas pētnieciskās prasmes dabā un apkārtējā vidē.
 • Sadarbības veicināšanas projekti, kas apvieno un māca sadarboties dažāda vecuma skolēnus, kur skolēns mācās apjaust, cik svarīgs un nozīmīgs ir katra ieguldījums, lai radītu ko jaunu un nozīmīgu. (tradicionālās Ziemassvētku izrādes/ filmas, Zaļā skola, labdarības akcijas, skolas pagalma labiekārtošana u.t.t.)

 

Skola cieši sadarbojas un mācību procesā izmanto Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes struktūrvienības “Pozitīvo sajūtu telpa” un “Zinātnes un inovāciju centrs” piedāvātās iespējas, “Junior Achievement Latvija” ekonomiskās izglītības mācību programmas piedāvājumu.