Par skolu

Liepājas katoļu pamskola

Liepājas Katoļu pamatskola ir privāta mācību iestāde, kas dibināta 1994. gadā.  Skolas dibinātājs – Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudze.

Skola ir akreditēta mācību iestāde (vispārējās izglītības programmas (2101 1111) licence Nr. 9196, 26.06.2009., izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.2032, 22.01.2010. un izglītības programmas akreditācijas lapa nr. 5188, 22.01.2010.)

Mūsu skolas priekšrocības:

 • Notiek Kristīgo vērtību iedzīvināšana skolas ikdienā.
 • Ir nelielas klases, skolēnu skaits nepārsniedz 17.
 • Notiek individuāls darbs ar skolēniem.
 • Ir labvēlīga skolas psiholoģiskā vide.
 • Skolā var un mācās bērni ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi.
 • Notiek cieša sadarbība ar vecākiem.
 • Mācību gada uzsākšana Sv. Jāzepa katedrālē, kur bīskaps dod svētību jaunajam mācību gadam.
 • Sporta diena, kur skolnieki kopā ar skolotājiem piedalās sporta sacensībās un spēlēs.
 • Skolotāju diena.
 • Rudens svētki, Mārtiņdienas gadatirgus, kur skolēni pārdod pašražotos labumus.
 • Sv. Cecīlijas dienai veltīts koncerts baznīcā, kurā dzied gan sākumskolas, gan pamatskolas koris un muzicē skolas zvanu ansamblis.
 • Skolēni kopā ar skolotājiem gatavo Ziemassvētku uzdevumu, Ģimenes dienas uzdevumu – koncertu.
 • Skolā svinam Lieldienas.
 • Mācību gada noslēgums un izlaidums norit Sv. Jāzepa katedrālē.

Skolā bērni apgūst Valsts noteikto izglītības programmu, kuru integrējam ar kristīgo ētiku un morāli. Sākot ar 1.klasi, papildus piedāvājam angļu valodas, koriģējošās vingrošanas, datorzinību un zvanu spēles apguvi. Ar 4.klasi bērni fakultatīvi sāk mācīties krievu valodu, bet ar 8.klasi – vācu valodu. No 7. klases skolēni mazās grupiņās piedalās pētnieciskā darba stundās. Jau vairāku gadu garumā skolai ir veiksmīga sadarbība ar Britu padomi, kas dod iespēju skolēniem kārtot Kembridžas Universitātes eksāmenu angļu valodā.

Skolēnu lielākais ieguvums ir tas, ka bez zināšanu apguves, skolā tiek realizēta plaša audzināšanas programma, ievērojot kristīgo ētiku. Kristīgais pasaules uzskats palīdz bērniem iepazīt sevi, ar cieņu izturēties pret līdzcilvēkiem, kļūt pārliecinošākiem un labestīgākiem. Skola veiksmīgi atradusi modeli, kā pamatizglītības programmā integrēt kristīgās vērtības, kristīgo audzināšanu. Katru nedēļu skolā uzsāk ar kopīgu kristīgu tēmu, kuru pārrunā katras dienas svētrītā ar klases audzinātāju. 

Par svarīgu kristīgās morāles iedzīvināšanas faktoru uzskatām arī sakārtotu un estētiski veidotu vidi. Skolā jau esam raduši iespēju mācīties bērniem ar īpašām vajadzībām.

Skola ir ieņēmusi stabilu vietu Liepājas izglītības sistēmā. Skolēni regulāri piedalās pilsētas, novada un valsts konkursos, olimpiādēs iegūstot atzinības un godalgotas vietas.

Skolā tiek uzņemti dažādu konfesiju un arī bez konfesionālās piederības bērni un tā ir vienīgā pamatskola pilsētā, kur bērni iepazīst kristīgu pasaules uzskatu.