Skolēnu domes reglaments

Saskaņots:
Liepājas Katoļu pamatskolas direktore
I.Kalniņa
2007. gada 3. oktobrī

Liepājas Katoļu pamatskolas

skolēnu domes

reglaments

I Dome

1.      Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu dome (turpmāk tekstā Dome)ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Dome līdzdarbojas skolas darba organizēšanā.

2.      Domi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu sabiedriskās dzīves veidošanos Liepājas Katoļu pamatskolā.

3.      Dome savā darbībā ievēro Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu domes reglamentu un skolas iekšējās kārtības noteikumus – skolēnu apņemšanos.

4.      Domes nolikumu apstiprina skolas padome, saskaņojot ar direktori.

5.      Dome var izmantot skolas un savu simboliku un atribūtiku.

6.      Domei ir padomdevēja tiesības Liepājas Katoļu pamatskolas administrācijai.

 

II Domes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

7.      Domes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu kā arī  skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā nepieciešamo prasmju un iemaņu apgūšanā.

8.      Domes galvenie uzdevumi:

8.1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

8.2. pārstāvēt skolēnu intereses;

8.3. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;

8.4. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolā;

8.5. sadarboties ar pilsētas skolēnu domi, citu skolu domēm, sabiedriskām

organizācijām, valsts institūcijām.

 

III Domes izveide un vēlēšanas

9.      Domes vēlēšanu kārtību  un skolēnu  tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka domes nolikums.

10.  Dome, izstrādājot savu nolikumu, ievēro domes paraugnolikumu, kurā ir norādīts nolikumā obligāti ietveramais.

11.  Liepājas Katoļu pamatskolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu dome.

12.  Domes vēlēšanās klašu vecākos ievēl klašu kolektīvi. Darbošanās domē netiek liegta arī citiem interesentiem.

13.  Ja nepieciešams,  var rīkot domes prezidenta vēlēšanas.

14.  Par prezidentu var būt pamatskolas skolēns, kura mācību sasniegumi ir „4” – „10” balles semestrī.

15.  Par domes prezidenta vietnieku kļūst skolēns, kurš vēlēšanās iegūst otro lielāko balsu skaitu.

16.  Domē ievēlētais skolēns beidz savu darbību, pārtraucot mācīties Liepājas Katoļu pamatskolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no domes.

17.  Domes posteņos skolēnus ievēl uz vienu mācību gadu.

 

IV  Domes sastāvs un darbības organizācija

18. Domē ir ne mazāk kā 6 skolēnu:

19. Domi vada prezidents.

20. Domes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

21. Domes sēdes vada prezidents vai prezidenta vietnieks.

 

V Domes tiesības un pienākumi

22. Domei ir tiesības:

22.1. organizēt domes darbību atbilstoši Liepājas Katoļu pamatskolas nolikumam un skolas iekšējās kārtības noteikumiem – skolēnu apņemšanās;

22.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, padomei, pašvaldībai mācību darba,  sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;

22.3. piedalīties skolas darba plānošanā;

22.4. deleģēt pārstāvjus skolas domē;

22.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai domes nolikumā;

22.6. bez ierobežojuma izteikt domes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt

informāciju skolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu.

23. Domes pienākumi ir:

23.1. regulāri informēt skolēnus par domes darbību, pieņemtajiem lēmumiem;

23.2. regulāri informēt skolas administrāciju par domē pieņemtajiem

lēmumiem;

23.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības

noteikumu  un nolikumu ievērošanas nodrošināšanā.

 

Skolēnu domes prezidents:_______________________________/Dāvis Bemberis
2007. gada 3. oktobris