Ēdināšana

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem ēdināšanu nodrošina

SIA “Zālītes A”, Upes 27, Grobiņa, Grobiņas n., LV-3430

Skola nodrošina:

  • brīvpusdienas 1. – 4. klasei,
  • dalību projektos “Skolas piens” un “Augļi skolai”,
  • 5. – 9. klasei samaksu par pusdienām 1,57 €/dienā jāsamaksā skolas ēdnīcā piektdienā (par nākamo nedēļu),
  • ja kādu iemeslu dēļ skolēns nav skolā, bet par pusdienām ir samaksāts, tad atteikt pusdienas var katru dienu līdz plkst. 8.30 pa tālruni – +371 22063479.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.13, 27.10.2011. “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

III. ATVIEGLOJUMU APMĒRS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ

8. Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

8.1. kuram noteikta invaliditāte;

8.2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

8.3. kurš atrodas aizbildnībā;

8.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā;

8.5. ar Sociālā dienesta atzinumu;

8.6. atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu.

 8.1 Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.